italiano French
 
 
ПРОЕКТ

ОБОСНОВКА
Контекстният анализ, направен от партньорите подчертава приоритетните въпроси на системата за ПОО при справяне с извънредни ситуации на пазара на труда:
- структурно повишаване на безработицата, намаляване на социалните услуги;
- трудности при постигането на целите на Европа 2020 в частност:
- заетост: увеличаване на заетостта до 75% (за хората между 20 и 64 годишна възраст)
- социална маргинализация: поне 20 милиона по-малко хора да бъдат застрашени или да са в ситуации на маргиналност
- относителна липса на гъвкави инструменти за подпомагане функционирането на пазара на труда и съотнасянето им към различните клиентски сегменти.
Системите за ПОО имат за задача да насърчават нови стратегии за заетост чрез обучение и кариерно ориентиране. Обучителните агенции и заинтересованите страни често нямат необходимите им инструменти, с които да отговорят на нуждата от иновационни услуги. Разминаването между пазара н атруда и системите за ПОО е растящ проблем както за работниците, така и за предприятията. Fòrema разработи модел за прекевалификация „Отново н@ работа” ("Restart@Work"), с който цели да подпомогне системите за ПОО да станат по-атрактивни за целевите групи и да се справят с извънредните ситуации на пазара на труда. Въпреки това актуалната ситуация налага нови решения и европейско сътрудничество.

ЦЕЛИ
Целта е да се трансферира моделът на преквалификация от Италия към Испания, Франция и България, да се подсили чрез приноса на партньорите, да се върне в Италия и накрая да се разпространи в страните от ЕС като изгради нова тематична мрежа.
Благодарение на проекта партньорите ще:
- използват прозрачни процедури за предлагане на нови услуги и за обучение на операторите им;
- прилагат и адаптират Препоръката на EQARF и стандартите на ЕКР/ECVET;
- развиват международно сътрудничество и нови споразумения;
- насърчават маркетинговото си разнообразие с нови услуги, съсредоточени върху актуалните потребности.
Създаденета мрежа от обучителни орханизации, социални партньори, обществени власти и фирми в Италия, Испания, България и Франция ще вложи всички нужни компетенции и опит, за да постигне целите и резултатите и да разработи изискуемите синергии.

ПРОДУКТИ
- нов адаптиран модел за преквалификация и 3 национални апробирани версии;
- насоки з абъдещи трансфери;
- 80 обучени оператори и обучителни помагала за трансфер;
- 60 пилотни дейности;
- дейности, свързани с обучение и повишаване на осъзнатостта за увеличаване на първоначалната мрежа.


РЕЗУЛТАТИ & ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Предложените дейности ще подобрят качеството на услугите, предлагани от системите за ПОО и ще допринесат за по-голямо съответствие на изискванията на заинтересованите страни на пазара на труда на местно, национално и след това на европейско ниво.
Влиянието на европейското сътрудничество ще се разшири до всички действащи лица в сферата на обучението и заетостта и ще повиши очертания колективен учебен процес. Обучаемите и крайните бенефициенти ще бъдат подпомогнати в процеса на преквалификация и професионално преструктуриране, занимаващ се с актуалните проблеми на безработицата.


МОДЕЛЪТ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА FÒREMA
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

• преки целеви групи:
- експерти, преподаватели и обучители, съветници, действащи лектори в системата на висшето, продължаващото и професионалното обучение и занимаващи се с пазара на труда с цел подсилване и обновяване на оперативния им капацитет;
- безработни или застрашени от безработица;
• крайни целеви групи – заинтересовани страни:
- обучителни организации, местни и регионални обществени институции, агенции за заетост, асоциации на работодатели, профсъюзи, тематични експерти, МСП.


ЗА СВАЛЯНЕ
Презентация за проекта

 
     
        LLP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2012-1-IT1-LEO05-02621 - CUP: G92F12000140006
        Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена        отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.