italiano French
 
 
РЕЗУЛТАТИ мултимедия


Заключителна публикация:
"Шанс за ново начало: мрежа за кариерно подпомагане"

В края на двугодишния период на сътрудничество партньорите по проекта "Отново н@ работа" разработиха съвместна публикация, която обобщава придобития опит. Докладът систематизира ключовите моменти в разработването и трансферния процес на модела за кариерно подпомагане – ефективен инструмент за посрещане на предизвикателствата на пазара на труда.

Download
Final publication: "Шанс за ново начало: мрежа за кариерно подпомагане"Резултатите от модела "Отново н@ работа" в 4 страни от ЕС: успешна добра практика


Моделът "Отново н@ работа" бе приложен успешно в 4 държави: България, Франция, Испания, Италия. Повече от 20% от участниците от целевите групи са наети на работа в рамките на три месеца. Подробно описание на трансфера и пилотната фаза можете да намерите онлайн!


ЗА СВАЛЯНЕ
R@W Overview
National Report BG
National report FR
National report ES
National Report IT


КОНТЕКСТЕН АНАЛИЗ

Всяка мярка за подпомагане на кариерното развитие трябва да вземе предвид социално-икономическата среда, към която принадлежат целевите групи и където ще се осъществят услугите за професионално ориентиране и обучителните дейности.

Основните измерения, които анализът трябва да вземе  предвид са:
A – Географска област
B – Икономическа и производствена система
C – Социална система и демография
D – Пазар на труда и институции

ЗА СВАЛЯНЕ
КОНТЕКСТЕН АНАЛИЗНасоки за междукултурния трансфер на модела "Отново н@ работа" - ПРОЕКТ

Университетът в Падуа – Факултетът ФИСПП подготви насоките за трансфера на модела „Отново н@ работа“ за България, Франция и Испания. Окончателният им вариант ще бъде публикуван след края на оценката на резултатите.
Тези насоки ще се ползват за намаляване на отрицателното влияние, което процесът на превод и адаптиране на модела „Отново н@ работа“ оказва върху ефективността на местните мерки по модела. В процеса на адаптиране потребността за установяване на съотнесеност на обучителните дейности към оценъчния инструментариум в рамките на културата на приемащата страна е от най-голяма значимост

Разглеждат се три основни въпроса
1. Италия, Испания, Франция и България сравнени по четиримерния модел на Хофстеде  за националната култура;
2. Основни понятия при междукултурното изследване и главни стъпки при процеса на превод.
3. Въвеждане на адаптирания модел на „Отново н@ работа“: значението на контекстния анализ (Протокол „Отново н@ работа“, етап 1.1).
 

ЗА СВАЛЯНЕ
Насоки за междукултурния трансфер на мерките по изпълнението на модела за кариерно подпомагане "Отново н@ работа"
МОДЕЛЪТ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА FÒREMA


The R@W Outplacement Model and the structure of its implementation process is now available for download! The Model, developed by Forema and successfully tested with the cooperation of social partners and employment services in the Padua province (Italy), will be now tested and adapted in Spain, Bulgaria and France.
Curious? Contact the nearest national organization in Zaragoza, Clermont-Ferrand or Sofia.

ЗА СВАЛЯНЕ
a_R@W.protocol.Actions.and.Phases_Structure,
b_R@W.protocol.Actions.and.Phases_Design

c_R@W.protocol.Actions.and.Phases_Implem,
d_R@W.protocol.Actions.and.Phases_Evaluation
Модел за разработване на мерки за кариерно подпомагане


 
ИНТЕРВЮТА С ОБУЧИТЕЛИТЕ

ОБУЧИТЕЛИ ФРАНЦИЯ
.

.

.Transcript of interview trainers France
.
.
ОБУЧИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ
.

.

Transcript of interview trainer Bulgaria
..
.
..
ОБУЧИТЕЛИ ИСПАНИЯ .

Transcript of interview trainer Spain (IT)

.
Международна конференция в Клермон-Феран: представяне на резултатите от пилотирането
.
.
.
.
Пилотната дейност, реализирана от УБП


Специфичен инструмент, разработен от Катедрата по инженерни науки към УБП и сътрудничеството Университет - Бизнес
.


Бюлетин
.
 
Бюлетин брой 1
Бюлетин брой 2
Бюлетин брой 3
 
 
 
 
     
        LLP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2012-1-IT1-LEO05-02621 - CUP: G92F12000140006
        Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена        отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.